Ferrous scrap - Thép phế liệu

 

Ferrous scrap is one of major materials for steel billet mills. It is melted in melting shop, adding additives to adjust the chemical of steel billet product to match required specification of different grades of steel.

 

Thép phế là một nguyên liêu chính của các nhà máy phôi thép. Thép phế được nung chảy trong lò luyện, thêm phụ gia để điều chỉnh các thành phần của phôi thép đạt các tiêu chuẩn khác nhau.

  

We offer these grades - Chúng tôi cung cấp các loại sau:

 

Shredded steel scrap 210/211 - Thép phế băm 210/211 ISRI

 

 

Heavy melting steel scrap HMS1/2 80:20 / 70:30 - Thép phế HMS1/2 80:20

 

Plate and structual scrap --- PNS - Thép phế từ tôn tấm, thép hình.

Rebar scrap - Thép phế từ thép xây dựng

 

Đóng container 20FT hoặc 40FT.

Nguồn gốc: USA, Canada, Australia, New Zealand, China

Thanh toán bằng LC at sight 100%.

 

Quý khách lưu ý: Hiện tại chúng tôi chỉ chào và cung cấp được cho quý khách theo điều kiện CFR/CIF cảng chính tại Việt Nam. Quý khách cần có giấy phép nhập khẩu phế liệu do Tổng cục môi trường cấp để nhập và thông quan được.

 

For more photos, please visit the Gallery.

Quý khách xem thêm hình ảnh trong Gallery.